Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen diever
  2. StaatscourantGoedkeuring Bestemmingsplan ‘Diever 2006’

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantGoedkeuring Bestemmingsplan ‘Diever 2006’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe bij besluit van 2 juni 2009, kenmerk 5.2/2009001074, het bestemmingsplan ‘Diever 2006’ heeft goedgekeurd. Het bestemmingsplan ‘Diever 2006’ maakt deel uit van de actualisatie van de bestemmingsplannen die in de gemeente Westerveld is opgestart. Het plangebied bestaat uit de bebouwde kom van de kern Diever en is conserverend van aard. Bij het college van Gedeputeerde Staten zijn 4 bedenkingen ingediend, waarbij één bedenking heeft geleid tot het onthouden van goedkeuring aan het perceel Moleneinde 35. Inzage: Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 1 juli 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Diever. Inzien buiten de openingstijden kan op afspraak. Tevens kunt u het goedgekeurde bestemmingsplan inzien via de website: www.gemeentewesterveld.nl. Informatie: Bij de specialisten van team Leefomgeving. Beroep: Belanghebbenden die tijdig hun bedenking tegen het bestemmingsplan aan Gedeputeerde Staten hebben gericht kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen bedenkingen naar voren hebt gebracht kunt u eveneens binnen de gestelde termijn beroep instellen. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het gedeelte van het bestemmingsplan waaraan Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden hebben. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voorlopige voorziening: Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel