Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever’, Westerveld

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever’, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 4 maart 2014 heeft besloten het bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.0000BP000000000532-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan van 1997 en een kwaliteitsverbetering van het recreatiepark, door het bieden van de mogelijkheid om 80 nieuwe recreatiewoningen te realiseren. In samenhang hiermee komen de seizoenscamping en jaarstandplaatsen voor kampeermiddelen te vervallen. De bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen betreffen het toevoegen op de verbeelding van twee groenstroken en het aanvullen van hoofdstuk 6 van de plantoelichting met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid. Inzage: het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 maart 2014 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Tevens kunt u het plan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: gedurende de termijn van de ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door: 1. degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad; 2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld zijn. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel