Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTDefinitieve omgevingsvergunning “Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Bisschopshof in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTDefinitieve omgevingsvergunning “Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij de omgevingsvergunning (uitgebreide Wabo-procedure) hebben verleend voor de bouw van een woongebouw met 22 appartementen aan de Bisschopshof ongenummerd in Diever, kadastraal bekend gemeente Diever, sectie I, nummer 1908. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. (zaaknummer 210973, verzenddatum 2 mei 2018)De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis te Diever. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn ook de langs elektronische weg raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl, bekend onder planidentificatienummer NL.IMRO.1701.576AFWZandroosDVR-0002. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. Tegen de omgevingsvergunning kan van 3 mei 2018 tot en met 14 juni 2018 beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerpvergunning hebben ingediend; • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning; • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de termijn van terinzagelegging hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn geweest.De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel