Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Wijert te Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Westerveld op het adres De Wijert in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Wijert te Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening van team Openbare Werken en overwegende, dat door de de bewoner van De Wijert 2 in Diever een verzoek is ingediend een bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats voor hem te reserveren; dat de Wijert in Diever in beheer is bij de gemeente Westerveld; dat de aanvrager niet in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart-B en een medische indicatie waaruit blijkt dat hij niet meer dan 100 meter zonder hulpmiddelen kan lopen; dat de echtgenote van de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart-P en een medische indicatie waaruit blijkt dat zij niet meer dan 100 meter zonder hulpmiddelen kan lopen; dat uit oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer het niet mogelijk is dat de bestuurder van het motorvoertuig in de directe omgeving van de woning van de gehandicapte niet-bestuurder stopt om deze te ondersteunen bij het in- en uitstappen en deze zo nodig begeleidt naar haar woning; dat is gebleken dat er sprake is van toenemende parkeerdruk in de Wijert. dat de aanvrager daardoor niet ten allen tijde binnen 100 meter van zijn woning kan parkeren; dat het belang van de aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in strijd kan worden geacht met het belang van overige bewoners en andere autobezitters; dat deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad, dat meer gewicht is toegekend aan de belangen van de aanvrager; dat het daarom noodzakelijk moet worden geacht de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de woning van de aanvragers voor hem te reserveren; dat het nut en de noodzaak van onderstaande verkeersmaatregelen in overweging worden genomen zodra de situatie en/of de omstandigheden veranderen; dat er geen zienswijzen zijn ingediend bij de ter inzage ligging van het ontwerpverkeersbesluit; dat overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet; deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; dat deze maatregelen genomen wordt ter verzekering van de veiligheid op de weg; gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders; dat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake de toekenning en afwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen in het mandaatbesluit van 25 juni 2013 is gemandateerd aan de medewerker beleiduitvoering II; b e s l u i t e n : door plaatsing van de borden genummerd E6 in combinatie met onderborden OB309, met daarop het kenteken van aanvrager, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de woning van de aanvrager voor hem te reserveren, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart. Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld. Diever, 13 januari 2014 namens burgemeester en wethouders, Inzage Het (definitieve) verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van 28 januari 2014 via http://www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmaking van de ter inzage legging van het (ontwerp)besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid beroep aan te tekenen, isook gepubliceerd in Da’s Mooi van 28 januari 2014. De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met ingang van 29 januari t/m 12 maart 2014 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Diever Beroep Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit (t/m 12 maart 2014) hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 AB Assen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel