Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANT Gemeente Westerveld -Verkeersbesluit- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer natuurgebied Berkenheuvel Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANT Gemeente Westerveld -Verkeersbesluit- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer natuurgebied Berkenheuvel Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening team Openbare Werken en overwegende, dat de wegen in het natuurgebied Berkenheuvel binnen de gemeente Westerveld zijn gelegen en in beheer zijn bij diverse instanties; dat de gemeente de aangewezen partij is voor het nemen van verkeersmaatregelen waarbij een verkeersbesluit vereist is; dat het hier een natuurgebied buiten de kom betreft waarin de natuurfunctie dominant is; dat de wegen in het vastgestelde GVVP zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg waar het (doorgaande) verkeer geen prioriteit heeft; dat de betreffende wegen nu afzonderlijk op verschillende manieren al afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer hetgeen voor de weggebruiker niet altijd even duidelijk is; dat belang van natuur en recreatie in strijd kan worden geacht met het belang van verkeer; dat deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad dat meer gewicht is toegekend aan het belang van de natuur en recreatie; dat het noodzakelijk is dat aan bewoners en/of aangelanden ontheffing wordt verleend; dat het wenselijk is door samenvoeging van deze afzonderlijke afgesloten wegen een zonegebied te realiseren waar alleen op de grenzen van het betreffende gebied bebording voor de geslotenverklaring wordt geplaatst; dat dit ten goede komt van uniformiteit en herkenbaarheid en handhaafbaarheid; dat terreinbeheerders, aangelanden en bewoners in het gebied ontheffing hebben op de geslotenverklaring; dat overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet; deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en de aantasting van het karakter van het gebied; dat er tijdens de ter inzage ligging 4 zienswijzen zijn ingediend; dat deze er niet toe leiden dat het besluit aangepast wordt; dat overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer de eigenaren van de wegen zijn gehoord; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de Korpschef van de politie; gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders; b e s l u i t e n : door het plaatsen van de zoneborden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en slagbomen of hekken, de wegen binnen het natuurgebied Berkenheuvel, zoals dit is weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart, voor alle gemotoriseerd verkeer gesloten te verklaren; Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld. Diever, 19-02-2013 Inzage De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daaropbetrekking hebbende stukken en de mogelijkheid beroep aan te tekenen, is ook gepubliceerd in Da’s Mooi van 26 februari 2013. De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met ingang van 27 februari t/m 10 april 2013 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Diever. Beroep Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit (t/m 10 april 2013) hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 AB Assen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel