Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Meyboomstraat 8 Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Meyboomstraat 8 Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening van team Openbare Werken en overwegende, dat door mevrouw M. Veerkamp, Meyboomstraat 8 te Diever een verzoek is ingediend een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor haar te reserveren; dat de Meyboomstraat in beheer is bij de gemeente Westerveld; dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart-B en gebruik maakt van een elektrische rolstoel om zich te verplaatsen; dat de aanvrager voor transport over langere afstanden gebruik maakt van een aangepaste bus; dat de weg te smal is om op de rijbaan te parkeren; dat niet is gebleken dat er sprake is van hoge parkeerdruk in de Meyboomstraat; dat de aanvrager echter ten allen tijde een bepaalde ruimte om haar bus nodig heeft om deze met haar rolstoel te kunnen bereiken en gebruiken; dat dit niet gegarandeerd kan worden zonder een parkeerplaats voor de aanvrager te reserveren; dat het belang van de aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in strijd kan worden geacht met het belang van overige bewoners en andere autobezitters; dat deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad, dat meer gewicht is toegekend aan de belangen van de aanvrager; dat het daarom noodzakelijk moet worden geacht de 2 dichtstbijzijnde parkeerplaatsen bij de woning van de aanvrager voor haar te reserveren; dat het nut en de noodzaak van onderstaande verkeersmaatregelen in overweging worden genomen zodra de situatie en/of de omstandigheden veranderen; dat er geen zienswijzen zijn ingediend bij de ter inzage ligging van het ontwerpverkeersbesluit; dat overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet; deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; dat deze maatregelen genomen wordt ter verzekering van de veiligheid op de weg; gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders; dat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake de toekenning en afwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen in het mandaatbesluit van 28 juni 2005 is gemandateerd aan de medewerker Backoffice B; b e s l u i t e n : door plaatsing van de borden genummerd E6 in combinatie met onderborden OB309, met daarop het kenteken van aanvrager, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de dichtstbijzijnde 2 parkeerplaatsen bij de woning van de aanvrager voor haar te reserveren, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart. Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld. Diever, 13 maart 2013 Inzage De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen in te dienen, is ook gepubliceerd in Da’s Mooi van 18 juni 2013. De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met ingang van 19 juni 2013 t/m 30 juli 2013 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Diever. Beroep Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit (t/m 30 juli 2013) hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 AB Assen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel